WHM 9.7.2 cPanel 9.7.7-R15  
RedHat 9 i686 - WHM X v3.1.0